Lærervejledning

Velkommen til undervisningssitet kunsteder.dk. Et site for alle, som er interesserede i billedkunsten som udgangspunkt for bredere diskussioner. Sitet fokuserer på udvalgte kunstværker og deres relation til stedet. Ikke udelukkende et fysisk sted, men også stedet forstået som kunstens videre omgivelser - konteksten. Inden for nyere kunstteori er der kommet større og større fokus på, at kunstværkers betydning opstår i samspil med omgivelser og beskuer. En udvikling, som modsætter sig ideen om, at et kunstværks betydning er fast og indlejret i værket selv.

De primære kunsthistoriske felter, der har dannet baggrund for kunsteder.dk er stedsspecificitet, museologi, skulptur i et udvidet felt, kunst i offentlige rum og samtidskunstens brug af nye medier. Herudover har andre tematikker været stedets betydning, national identitet, hvordan vi forholder os til fællesskabet, og hvordan vi som mennesker skaber sammenhæng i verden ud fra den viden, vi har.

Opbygning

Sitet er enkelt bygget op. Alle sider er let tilgængelige fra forsiden og fra enhver anden side gennem menubjælken øverst. I alt indeholder sitet 6 sider med cases. Hver case tager udgangspunkt i et værkeksempel, som giver anledning til at diskutere en specifik vinkel på kunstens relation til stedet. Udgangspunktet er værker i Louisianas samling, men alle cases inddrager perspektiverende værker fra andre museer eller fra offentlige rum.
Case-siden indeholder: en kort introduktion af værker og pointer, en film om værk og vinkel, en 'faktaboks' om værk og kunstner, en længere tekst, der folder pointerne ud, links og opgaver.

Ud over casesiderne er der 5 temasider. Temasiderne indeholder en længere tekst, links og opgaver (og på siden Det offentlige rum som sted en interviewfilm). Temasiderne skaber overblik og er gerne mere informationstunge end casesiderne. Temateksterne diskuterer overordnede problematikker, som er relevante for alle eller flere af værkerne på sitet. Teksterne diskuterer henholdsvis museets rolle i historien frem til nu, Louisiana som historisk fænomen og nutidigt museum og udviklingen inden for stedsspecifik kunst frem til i dag. Endvidere er der en artikel, der diskuterer det offentlige rum som begreb og herunder kunst i offentlige rum. Derudover en mere generel tekst om stedets betydning, som kan fungere som indgangsvinkel også i tværfaglig kontekst.

Sitet rummer desuden en liste over relevante begreber, som kan findes øverst på siden. De begreber, der er relevante for hver enkelt case vil også være tilgængelige direkte herfra.

Brugen af sitet

Tanken har været at det skulle være muligt at bruge sitet på flere niveauer. Casesidernes introtekster og film slår temaet an og trækker pointer frem. Faktabokse og uddybende, længere tekster giver yderligere information, hvis og når man som lærer eller elev skal bruge mere inspiration eller information.

Temasiderne og de uddybende tekster på casesiderne er velegnede som inspiration og forberedelse for læreren, men kan naturligvis også læses af elever.

Opgaverne retter sig mod eleverne direkte, men kan også være en inspirationskilde for lærere, der ønsker at arbejde videre med et specifikt tema.
Opgaverne er delt op i fire kategorier:
A: En kort optaktsøvelse
B: En opgave, der kan løses i forbindelse med et museumsbesøg
C: En opgave, der kan løses fra undervisningsgang til -gang
D: Et oplæg til en større, gerne praktisk opgave. Opgaven lægger op til tværfagligt samarbejde med fag som dansk, mediefag, drama, sprogfag og samfundsfag.

Brug teksterne og opgaverne direkte i undervisningen eller som oplæg, inspiration eller baggrundsmateriale. Det er naturligvis oplagt at inddrage materialet i billedkunstundervisningen. Men intentionen er, at det også skal være relevant at bruge i fx dansk, tværfaglige AT-forløb og i forbindelse med elevernes selvstændige projekter.

 

TIPS TIL TVÆRFAGLIGE FORLØB

Under mange D opgaver vil det være nævnt hvordan andre fag kan indgå. Man kan dog også i længere, tværfaglige forløb inddrage materialet. I et forløb med det overordnede emne national identitet vil det være oplagt at inddrage billedkunst i form af værker af Superflex (Se Når kunsten breder sig), Elmgreen & Dragset (Se Når kunsten blander steder sammen) og temaerne Museet som sted, Stedets betydning og Det offentlige rum som sted.

Et overordnet tema om Museologi kan inddrage Museet som sted, Louisiana som sted, Når kunsten blander steder sammen (Elmgreen & Dragset) og Når kunsten er ikon for stedet (Henry Moore).

Hvis man derimod vil diskutere fx magtens symboler eller politik i det offentlige rum kan Det offentlige rum som sted, Stedets betydning, Når kunsten står i vejen (Richard Serra) og Når kunsten breder sig (Superflex) give gode indgangsvinkler.

Litteratur
 

Magasinet Billedkunstneren med temaet Kunst i dialog. Bl.a. artikler om projektet Vores Kunst, Det' vores kunst og kunst i offentlige rum.
Klik her for at komme til digital udgave 

Elisabeth Bodin, Johanna Lassenius, Udstillinger - mellem fokus og flimmer, Multivers, 2006

Rosalind E. Krauss, ”Skulptur i et udvidet felt” i Søren Jensen, Kristine Kern, Lars Bent Petersen (red.) Fundament: Kunstteori i det 20. århundrede, Det Fynske Kunstakademi, 2007

Miwon Kwon, One Place After Another: Site-Specific Art and Locational Identity, MIT, 2004

Anne-Marie Mai, Dan Ringgaard (red.), Sted, Aarhus Universitetsforlag, 2010

Ane Hejlskov Larsen, Sally Thorhauge, Museumsgrundbogen: Kunsten at læse et museum, Systime, 2008

Sabine Nielsen, Christine Buhl Andersen (red.), Art Incorporated (udstillingskatalog med fokus på samtidskunst i byrummet), Kunstmuseet Køge Skitsesamling, 2008

Brian O'Doherty, I den hvide kube. Gallerirummets ideologi, Politisk Revy, 2002

Passepartout nr. 17 (om museologi med undertitlen Præsentation), 9. årgang, 2001

Passepartout nr. 18 (om museologi med undertitlen Reception), 9. årgang, 2001

Passepartout nr. 32 (om kunst i 3 dimensioner med undertitlen Monumentskulpturobjektinstallation), 17. årgang, 2011)

Dan Ringgaard, Stedssans, Aarhus Universitetsforlag, 2010